کانال تلگرام رمانکده سارا @LoveSara

سامانه هرچیز:ارائه محتوای کانال های تلگرام
جستجو در تلگرام

 مشاهده مطالب کانال 🍃رُمـانــڪدهـ ســارا🌧

توجه: کلیه محتوای این سایت توسط کاربران و کانال های تلگرام درج شده است و سایت هرچیز هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد

🐬 پارت 24
#Part24

📕 رمان " رسوایی " ‼️ 🙊👄

به قلم خانم ک. شاهینی فر 👒

🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃

ـ واس خاطر همین این سر و وضعته ؟
اهمیت ندادم و پرسیدم : آمین .... آمین خوبه ؟
ـ کمی بزرگ شده ، شبیه تو شده ....
مشتاق نگاش کردم و با حسرت گفتم : شبیه من ؟
ـ آره و من خیلی خوشحالم ...
خیره زل زدم بهش که گفت :وقتایی که نیستی اون تورو یاده من می ندازه ... دوتا آذین تو خونه هست .
ـ میتونی بگی بهش اعتیاد من کاره توعه ؟
ـ نه ، ولی می تونم بگم اعتیادش بابت رها کردنه ما دو تاست . نه ؟
ـ تو اونو به زور از من گرفتی ...
ـ می تونستی بمونی تا داشته باشیش !
ـ خیلی پستی ...
بی اهمیت به چیزی که گفته بودم جلو اومد و بی هوا سرم رو بین دستاش گرفت و فاصله ی صورتامون به چند سانت هم نمی رسید که گفت : تب می کنم حتی وقتی می بینمت !
ترسیدم . با دو دستم مچ هر دو دستش رو گرفتم و پر ترس گفتم : فرزاد تو رو خدا ، تو قول دادی ...
کج لبخند زد . چشماش هنوز هم وحشی بود . چند تار مویی که جلوی صورتش ریخته بود چهره ش رو خیلی بیشتر از قبل جذاب کرده بود . جذابی که به نظرم نفرت انگیز بود .... حتی یه سانت هم فاصله نگرفت و زل زد به چشمام : قول داده بودم ، اما خودت می دونی خیلی هم نمیشه رو قولم حساب کنم ....
روسریم سُر خورد و نگاهش تا گردنم کِش اومد ... خم شد و روی حنجره م رو بوسید ! فاصله گرفت و دوباره خواست بوسه بزنه که کف دستم رو روی لبهاش گذاشتم ...
از ترس به گریه افتادم : خو ... خودت ... خودت گفتی بهم اصرار نمی کنی ....
اخم کردو فاصله گرفت : شده نابودت کنم ، نمی ذارم همه چی رو تموم کنی ....
به هق هق افتادم : دست از سرم بردار ....
جلو اومد و قطره اشکی که رو گونه م سُر خورد رو بوسید ... نرم وملایم ... باز از صورتم فاصله گرفت : آذین هیچوقت نذار صبرم تموم بشه ....
چند قدمی عقب رفته و دور زد . از باغ کوچیک خونه بیرون رفت و بعد صدای بسته شدن در ، بین گوشم پیچید ...
*
( نذار صبرم تموم بشه .... )
چشمام و بستم و کمی پشت پلکم رو ماساژ دادم . لعنتی حالا تبدیل به کابوس توی بیداری هم شده بود . دسته ی پوشه ها رو بغل گرفتم . حتی از کارمم دلزده شده بودم .
مینو ـ گفت تا یه ساعت دیگه جلسه دارنا ، چرا انقد معطل می کنی ؟ تو که خیلی وقته ترجمه شون رو تموم کردی ...
بی حوصله سرم رو تکون دادم . باز گفت : طبقه ی 13 اتاقه معاونه !

پارت های بعدی این رمان فوق العاده رو آنلاین در کانال لاوڪـده سارا دنبال کنید ☺️👇

♣️ 📕 @LoveSara

  کلمات کلیدی: Part24
بستن
آدرس پست:

نوع گزارش تخلف:

متن گذارش: