کانال تلگرام دکتر انوشه @dr_anoshee

سامانه هرچیز:ارائه محتوای کانال های تلگرام
جستجو در تلگرام

 مشاهده مطالب کانال دکتر انوشه

توجه: کلیه محتوای این سایت توسط کاربران و کانال های تلگرام درج شده است و سایت هرچیز هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد

🍃🍃🍃 🍃🍃🍃


💕حڪمتے داره ...
🔹وقتے ڪارے انجام نمے شه ،
حتما خیرے توش هست ...

🔹وقتے ڪسے را از دست میدے ،
حتما لیاقتت را نداشته ...

🔹وقتے تو زندگیت زمین بخورے ؛
حتماً چیزے است ڪه باید یاد بگیرے ...

🔹وقتے بیمار میشے ؛
حتماً جلوے یڪ اتفاق بدتر گرفته شده ...

🔹وقتے دیگران بهت بدے مے ڪنند ؛
حتماً وقتشه ڪه تو خوب بودن خودتو نشون بدے ...

🔹وقتے اتفاق بد یا مصیبتے برات پیش میاد ؛
حتماً دارے امتحان پس میدے ...

🔹وقتے همه‌ے درها به روت بسته میشه ؛
حتماً خدا مے خواد پاداش بزرگے
بابت صبر و شڪیبایے بهت بده ...

🔹وقتے سختے پشت سختے میاد ؛
حتماً وقتشه روحت متعالے بشه ...

💕وقتے دلتـــــ تنگ میشه ؛
حتماً وقتشه با خداے خودت تنها باشے ...

@dr_anoshee

بستن
آدرس پست:

نوع گزارش تخلف:

متن گذارش: