کانال تلگرام دکتر انوشه @dr_anoshee

سامانه هرچیز:ارائه محتوای کانال های تلگرام
جستجو در تلگرام

 مشاهده مطالب کانال دکتر انوشه

توجه: کلیه محتوای این سایت توسط کاربران و کانال های تلگرام درج شده است و سایت هرچیز هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد

#پارت_239


همه کسانی که در اطرافم بودن اسمی از انسانیت و مردانگی نبرده بود
زیر غذا ها رو خاموش کردم و بدو بدو از پله ها بالا رفتم

در اتاق را باز کردم که صدای اهی بیشتر شد

ودل من بی تاب تر...


بغلش کردم وبه صورت چون قرص ماهش خیره شدم وبوسه ای رو لپ های بزرگ و سرخش گذاشتموگفتم :

_صبح خیر مامانم.....


خنده ی بزرگی کرد که دلم ضعف رفت برای صورت کثیف پسرک ده ماهه ام به سمت سرویس اتاق رفتم وکمی صورتش را با آب ولرم شستمفرنی اش حاضر بود وحال وقت خوردنش بوداز اتاق خارج شدم که اقا حسام را دیدم با خجالت سلام کردم که بالبخندی عمیقی روبه اهی پاسخم را دادبعد کمی نزدیک امدودستانش را به سمت جلو گرفت وگفت


حسام_ مرد خونه چطوره !؟


اهی تو بغلم تکانی خورد وخنده ی صدا داری کرد

که لبخند روی لب های اقا حسام دو برابر شد
اقا حسام دستش را بیشتر به سمت اهی تکان داد که اهی دستش را به سمت او باز کرد واقا حسام تعلل را کنار گذاشت ومحکم بغلش کرد...

@dr_anoshee

  کلمات کلیدی: پارت_239
بستن
آدرس پست:

نوع گزارش تخلف:

متن گذارش: