کانال تلگرام رمانکده سارا @LoveSara

سامانه هرچیز:ارائه محتوای کانال های تلگرام
جستجو در تلگرام

 مشاهده مطالب کانال 🍃رُمـانــڪدهـ ســارا🌧

توجه: کلیه محتوای این سایت توسط کاربران و کانال های تلگرام درج شده است و سایت هرچیز هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد

🐬 پارت 34
#Part34

📕 رمان " رسوایی " ‼️ 🙊👄

به قلم خانم ک. شاهینی فر 👒

🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃

همکارا به سمتم برگشتن و صدای مینو رو شنیدم : حالت خوبه ؟
گنگ نگاش کردم که در اتاق تند باز شد . با دیدن کیهان و شناسنامه ای با جلد قرمز که توی دستش بود حس کردم دست و پام بی حس شد . همه با تعجب نگاش می کردن . نگاهه کیهان به سمت من بود و گفت : همه بیرون ...
خودم رو به نفهمی زدم و اولین نفری بودم که از پشت میز دور زدم برای بیرون رفتن که با صدای حرصی گفت : شما نه ، بقیه ....
ته دلم خالی شد . همکارا هر کدوم با تعجب تک تک از اتاق بیرون رفتن که کیهان به سمت در رفت و اونو محکم به هم کوبید . از جا پریدم که به سمتم برگشت . با چشمای ریز شده نگام می کرد که با لکنت گفتم : نـ ... نمیگی این کارا ... این کارا تو شرکت درست نیست ؟
ـ فقط دهنت رو ببند . خب ؟
ـ کیهان ...
عصبی دستش رو بالا آورد و شناسنامه رو به صورتم کوبید و شناسنامه روی زمین افتاد . آب دهنم رو قورت دادم و نگاش کردم ... گفته بودم همونقدر که برام عزیزه صدها برابره خودش ، عصبانیتش برام ترسناکه ؟!؟!
ـ که تو متاهلی ؟ آره ؟
حرصی حرف می زد . جوابی نداشتم . باید به فکر خودم می رسید که این مدارک خواستن نمی تونه بی دلیل باشه . جلوتر اومد و دقیقا به فاصله ی یک قدمیم ایستاد . نگاه من به سرامیک کف اتاق بود و نگاه خیره ی اونو روی خودم حس می کردم که صداش رو شنیدم : طلاق گرفتی و اون شب تو بیمارستان تو رو زنه خودش می دونست ؟
جواب ندادم که صداش رو بلند کرد و برای بار دوم از جا پریدم : با توام ...
جا خوردم و پر استرس گفتم : تو رو خدا یواش ... داد نزن کیهان آبرومون رفت ...
بدتر عربده کشید : به درک !
فایده ای نداشت . عصبی تر از این بود که به فکر آبرو و داد و بیداد نکردن باشه که گفتم : آره ... آره طلاق گرفتم ، خب که چی ؟
ـ پس غلط کردی اون شب لالمونی گرفتی و منه خر گذاشتم واسه خودش بتازونه ...
پوزخند زدم . بریده بودم از این همه حق به جانب بودنه بقیه و زل زدم به چشماش : جدا شدنم به تو ارتباطی نداره ..

پارت های بعدی این رمان فوق العاده رو آنلاین در کانال لاوڪـده سارا دنبال کنید ☺️👇

♣️ 📕 @LoveSara

  کلمات کلیدی: Part34
بستن
آدرس پست:

نوع گزارش تخلف:

متن گذارش: